دراین مقاله به بررسی تاریخچه و روند تکاملی که منجر به شکل گیري CRM یا مدیریت روابط با مشتري شده است و ضرورتی که شکل گیري این موضوع جدید را درمباحث مدیریتی منجر شده است می پردازیم.
دوره هاي تکامل بازاریابی
دوره تولید: دوره هاي بوده است که کسب و کارها دغدغه اي براي توجه به بازار نداشتند و دغدغه اصلی شرکتها این بود که تا می توانند تولید را بیشتر کنند. شرکتها با تولید بیشتر و ارائه به بازار مشتریان خود را داشتند و شعار اصلی شرکتها این بود که همیشه یک محصول خوب خودش زمینه را براي فروش خودش فراهم می کند، به همین دلیل هم شرکتها و سازمان ها به جاي توجه به نیازهاي مشتري، به فرایندهاي داخلی و حجم و تنوع محصولات خود توجه کنند.
دوره فروش: در این دوره....

منبع : مدیریت فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک |تاریخچه و ضرورت CRM
برچسب ها : دوره ,شرکتها ,تولید ,توجه ,اصلی شرکتها